• صفحه اصلی

     تعداد بازدیدها: 15031 
    Article Preview


    معرفی رشته تکنولوژی

    تکنولوژی معماری به عنوان رشته ستاره دار گرایشی بین رشته ای در کنکور هنر می باشد که مرتبط با دو رشته اصلی معماری و مهندسی عمران است. در جدول زیر ریز دروس این رشته به اجمال نشان داده شده است
    ...